About TPA

ประวัติความเป็นมาของสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 คณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบรรจุหีบห่อ นำโดยนายบุญมา พึ่งทอง  นายสุจินต์ เหล่าแสงงาม  และนายศิริ มัธยมจันทรได้ดำเนินการนำระเบียบข้อบังคับ ยื่นเสนอในฐานะผู้เริ่มก่อการจัดตั้งต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจำจ.พระนครและจ.ธนบุรี เพื่อขออนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคมการค้า ในที่สุดจึงได้รับอนุญาตการจัดตั้งเป็นสมาคมการค้า ชื่อ“สมาคมการบรรจุหีบห่อไทย”วันออกใบอนุญาต วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ทั้งนี้ ต่อมาสมาคมได้เปลี่ยนชื่อ จาก “สมาคมการบรรจุหีบห่อไทย” เป็น “สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย” โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530

     เพื่อ เข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ อีกทั้งประสานประโยชน์ที่ควรได้รับจากสร้างเครือข่ายทั้งในไทย องค์กรในภูมิภาคเอเชียและโลกสมาคมได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ (Affiliate member) ของสหพันธ์การบรรจุหีบห่อแห่งเอเชีย โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริอุตสาหกรรมและในที่สุดได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมทบของสหพันธ์ฯอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2533(ค.ศ.1990)และต่อมาได้มีบทบาทสำคัญในการบริหารของสหพันธ์การบรรจุหีบห่อแห่งเอเชีย

     นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 จวบจนปัจจุบัน สมาคมได้ก่อตั้งมามากกว่า 42 ปี ทั้งนี้โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทั้งคณะกรรมการบริหารและสมาชิกในการสนับสนุนให้สมาคมได้แสดงหน้าที่และบทบาทอันมีคุณค่าต่ออุตสาหกรรมการบรรจุผลิตภัณฑ์ของไทยโดยรวม การร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยนับได้ว่ามีความหมายสำคัญยิ่งต่อการเอื้ออำนวยให้การดำเนินงานอันก่อประโยชน์ของสมาคมฯสามารถสำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

นโยบายการบริหารสมาคม

1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการบรรจุภัณฑ์ 
2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคขัดข้องต่างๆรวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจเพื่อ ให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ
3. ส่งเสริมและเผยแพร่ข่าวสารวิชาการที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการบรรจุภัณฑ์ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับบรรจุภัณฑ์ 
5. ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับวิสาหกิจนั้นๆ 
6. ขอสถิติ หรือเอกสารหรือขอทราบข้อความใดๆจากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก 
7. ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่าย โดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตรฐานตลอดจนวิจัย และปรับปรุงวิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
8. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์ 
9. ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอ แก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 

กิจกรรมของสมาคม

1. จัดฝึกอบรม ให้คำแนะนำปรึกษา บรรยายและสัมมนาทางวิชาการด้านบรรจุภัณฑ์ 
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โดย จัดพิมพ์ข่าวสารบรรจุภัณฑ์ไทย และPackaging Directory Thailand และจัดตั้งเว็บไซต์ thaipackaging.com
3. ร่วมประชุมและเป็นกรรมการร่วมกับทั้งภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
4. จัดงานแสดงสินค้า อาทิเช่น Thai Pack, Thai Pack Print, Asia Pack Asia Print เป็นต้น และร่วมแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์
5. ร่วมเป็นกรรมการในการกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ 
6. ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Star) เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมประกวด Asia Star และ World Star ต่อไป
7. ติดต่อและร่วมประชุมกับสมาคมบรรจุภัณฑ์ในต่างประเทศ 
8. ส่งสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรม และจัดดูงานในต่างประเทศ